עתירות אסירים

הן לאסיר והן לעציר עומדת הזכות והוא רשאי על פי חוק לפנות בעתירה מנהלית כנגד שירות בתי הסוהר ורשויות אחרות במדינה בכל נושא הקשור לתנאי המאסר או המעצר בהם הוא מוחזק ונתון. רשויות המדינה- שירות בתי הסוהר, ועדת אלימות במשפחה, ועדה רפואית, ועדת גילוי עריות, ועדת שחרורים ועוד.

סיבות להגשת עתירה

כמו כן ניתן להגיש עתירה כנגד נושאי תפקיד שונים בכל נושא הנוגע למאסרו/ מעצרו וכמו כן בכל נושא הקשור לתנאי המאסר או המעצר בהם הוא נתון, כמו גם ביחס לזכויותיו לדוגמה:

 

-אסיר או עציר שבקשתם לקיום התייחדות עם בן או בת זוגם נדחתה בין כתלי הכלא.

-ביחס לסיווגו של אסיר לחופשה מן הכלא.

-החלטת שב"ס ביחס לשילובו של אסיר בטיפול המתאים לצרכיו בין כתלי הכלא- כגון תכנית למניעת אלימות או בטיפול לעברייני מין.

-החלטת שירות בתי הסוהר ביחס לטיפול נפשי או רפואי להם הוא זקוק.

-אי מתן מזון מכשרות מסוימת ועוד.

בני משפחתו של אסיר רשאים להגיש עתירה בעבורו ובשמו.

 

שלבי העתירה

העתירה תוגש לבית המשפט המחוזי המצוי באזור שיפוטו של בית הסוהר אשר בו מוחזק העותר. האסיר רשאי אף מומלץ ביותר שיהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי פרטי ומיומן הבקיא בתחום. אסור למנוע מעורך הדין של האסיר או ממתמחה ממשרדו של אותו עורך דין את הכניסה לבית הסוהר לצורך הדיון. עורך דין המייצג את מרשו השוהה במעצר/ מאסר רשאי להיכנס לבית הסוהר או בית המעצר לצורך הדיון בעתירתו של המיוצג על ידו.  במקרה שהאסיר אינו מיוצג על ידי עורך דין, יוכל הוא לייצג את עצמו. הגעה לדיון בעתירה ללא עורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החוק ובזכויות המגיעות למרשו, מפחיתה באופן משמעותי עד מאוד את סיכוייו של העותר להצליח בעתירה מאחר והוא אינו בקיא בחוק ואינו בעל ידע מתאים בתחום. עורך דין מקצועי, בעל נסיון ומיומן בתחום, יטען למיצוי זכויותיו של מרשו תוך שהוא נאבק בעבורו ומביא טיעונים הולמים, כמו גם תקדימים מאותו תחום ויעלה באופן משמעותי את הסיכוי להצלחה בעתירה אשר יוביל להטבה ולשיפור התנאים בהם מצוי מרשו ולמיצוי זכויותיו של זה בעת ריצוי המאסר.

 

על העותר להגיש את הבקשה לבית המשפט בכתב אשר בה יפורטו פרטיו האישיים של העותר לרבות מספר זהות ובצירוף הסבר מפורט וברור בצירוף הנימוקים שעליהם היא מתבססת ובשישה עותקים, עבור בית המשפט ובעבור כל אחד מהמשיבים. כמו כן יצורף לעתירה תצהיר לאימות הפרטים והעובדות המשמשות את יסודה של העתירה.

 

בית המשפט ישב לדיון בעניין העתירה, כולה או מקצתה, בבית סוהר המצוי באזור שיפוטו של בית המשפט או במיתקן אחר השייך לשירות בתי הסוהר, ואשר מצוי סמוך לבית הסוהר כאמור, אם ראה לנכון לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

 

העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב אשר נגדו הוגשה העתירה או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווי תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט. התשובה בכתב תוגש במספר עותקים עבור בית המשפט וכל הגופים האחרים.

 

בית המשפט על פי שיקול דעתו רשאי לדחות עתירה על הסף, בין אם את כולה או את חלקה וזאת לאחר שעיין בכתב העתירה עצמו, או לאחר שקיבל תגובה מהגורם המשיב, באם התקיימו אחד מן המקרים הבאים:

 

–  העותר לא מיצה את כל האפשרויות העומדות בפניו בפנייה ביחס לנושא המדובר אל מול שירות בתי הסוהר בטרם שהגיש את העתירה.

–   העתירה שהוגשה הינה קנטרנית עד כדי טורדנית ממש.

–   לעתירה לא צורף תצהיר המגבה אותה כנדרש על פי התקנה.

–   עתירה קודמת של אותו העותר, אשר בעיקרה ובמהותה עוסקת באותו נושא או עניין ונדחתה בהחלטה שיפוטית.

–  טרם חלף פרק זמן משמעותי ממועד מתן ההחלטה השיפוטית האחרונה  ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים.

 

סדר דין באין הוראות- 

בכל עניין של סדר דין שאין לגביו קביעה על פי התקנות הקבועות בחוק , בית המשפט ישקול וידון בדרך הנראית לו כסבירה ביותר הראויה ו/או המועילה ביותר להכרעה נכונה, צודקת ומהירה.

צווי ביניים

השופט, או אב בית הדין בבית המשפט הדן בהרכב של שלושה שופטים רשאים לתת צווי ביניים, לבטלם ו/או לשנותם, לפי שיקול דעתם וראות עיניהם על פי נסיבות המקרה הספציפי או לגופו של העניין.

רשות ערעור –

בקשת רשות לערער על החלטה שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי ביחס לעתירה, תוגש לבית המשפט העליון בתוך פרק זמן של שלושים יום מיום שניתנה ההחלטה, במידה וניתנה בפניו של מגיש העתירה או בא כוחו, או מיום שהומצאה לו ההחלטה השיפוטית באם ניתנה שלא בפניו. הבקשה תוגש בכתב, בשישה עותקים כאמור למפקד הכלא על פי התקנה ובה יפורטו מכלול הנימוקים שעליהם היא מתבססת ומכוחם מוגש הערעור.  בקשה שהוגשה כסדרה לבית המשפט העליון ופורטו בה מספר הזהות של העותר בצירוף פירוט הנימוקים עליהם היא מבוססת ובצירוף תצהיר לאימות העובדות המשמשות לה כיסוד, ניתנה הרשות והוגש הערעור, רשאי הוא לדון בה .     בית המשפט העליון רשאי לתת החלטה בערעור על עתירה שהוגשה וניתנה  החלטה לגביו, על פי סיכומים אשר הוגשו בכתב גם מבלי שנשמעו טענות בעל פה.

 

תקופת הפגרה של בתי המשפט לא תיספר או תובא במניין הימים כפי שנקבעו בתקנות ,אלא אם כן ניתנה הוראה מפורשת אחרת על ידי בית המשפט.

התייצבות לדיון בעתירת אסיר ללא ייצוג על ידי משרד עורכי דין פלילי מקצועני ובעל נסיון הבקיא ברזי החוק ובזכויות המגיעות לאסירים או עצירים, הינה למעשה הימור מסוכן  המפחית עד מאוד את סיכוייו של העותר להצליח בעתירתו מאחר והוא אינו בקיא בחוק ואינו בעל ידע מתאים בתחום. עורך דין מקצועי, בעל נסיון, לוחמני, אסרטיבי ומיומן ילחם על מנת להוביל למיצוי זכויותיו של המיוצג על ידו תוך שהוא נאבק בעבורו ומביא טיעונים הולמים, כמו גם תקדימים מעתירות דומות ומפסקי דין שונים ויקדם משמעותית את הסיכוי להצלחה בעתירה אשר בסופו של יום תוביל להטבה ולשיפור ולהקלה בתנאי המאסר הלא פשוטים בהם נתון מרשו ולמיצוי זכויותיו ככל שניתן בעת ריצוי המאסר.

אהבת? שתף עם חבריך
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
מי שקרא את הכתבה הזו התעניין גם בנושאים:

תחומים נוספים שאולי יעניינו אותך

שחרור ממעצר וביטול תנאים מגבילים

.
מעצר חשוד לצורך חקירה: מעצר שולל את זכותו הבסיסית של אדם לחופש ולחירותו, בשל כך בית המשפט מורה על מעצר רק כאשר אין חלופה אחרת. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה…

מחיקת רישום פלילי

.
כל מעשה פלילי עלול להסתיים ברישום פלילי. לא זאת אף זאת, אלא שגם כאלו שהיו מעורבים באירוע פלילי בו לא היה להם חלק מוכח, יכולים לגלות כעבור תקופה כי יש…

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

.
ייעוץ לפני חקירה במשטרה   חקירה משטרתית חקירה בתחנת המשטרה זאת אינה חוויה פשוטה וברוב המקרים היא מלווה בחששות וברגשות פחד, ולמרות זאת, התופעה של חקירה במשטרה היא תופעה שכיחה.…

סגירת תיק פלילי

.
סגירת תיק פלילי הינה הליך מנהלי, הננקט במסגרת חקירה משטרתית בעניין חשד לביצוע עבירה פלילית. סגירת תיק פלילי משמעותה הפסקת החקירה בחשד לביצוע העבירה וזאת מבלי להעמיד את החשוד לדין…

סגירת תיק בהסדר מותנה

.
חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות התביעה במדינת ישראל החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בביצוע עבירה ולסגור את התיק בעניינו, זאת באם יודה בביצוע העבירות…

שימוע לפני הגשת כתב אישום

.
זכות שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום הינה הזדמנות פז אמיתית אחת ואחרונה לשכנע את התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד בביצוע מעשה פלילי ולהימנע מהעמדתו לדין. זוהי למעשה זכות…

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך

מהי גרימת מוות ברשלנות
  • משפט פלילי ·

מהי גרימת מוות ברשלנות

.
לצערנו תאונות קורות כל הזמן, ולעיתים הן מובילות לתוצאות קטלניות ונוראיות. במקרים כאלה, יכול לעלות חשד בנוגע לגרימת מוות ברשלנות. אבל מה זה בעצם אומר, מה העונש על כך ואיך…
הטרדה מינית במקום העבודה
  • משפט פלילי ·

מהי הטרדה מינית במקום העבודה?

.
הטרדה מינית הינה תופעה חברתית שלילית אשר כוללת בתוכה טווח של התנהגויות ומצבים. הטרדה מינית במקום העבודה מהווה פגיעה בחירותה של המוטרדת, בכבודה ובזכותה לשוויון. במאמר זה נתמקד בהטרדה מינית…

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו: 054-7713271

או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת:

הצלחות המשרד

חמישה צעירים כבני 30, כולם בעלי עבר פלילי עשיר, נהגו בחודשים האחרונים לפרוץ בצורה מתוחכמת לביתם של תושבי אזור ראשון לציון. על פי החשד, החמישה נהגו לשכפל את מפתחות הבתים בשיטה שזכתה לכינוי "שיטת הפלסטלינה" ובאמצעותה רוקנו מספר רב של דירות באזור מרכז הארץ. כל הפרטים
השבוע האריך בית המשפט את מעצרם של החמישה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בנימוק שהם בעלי עבר פלילי בתחום עבירות הרכוש ואם ישוחררו יחזרו לפרוץ לדירות, אך עו"ד עומרי שטרן, שייצג את אחד מראשי הכנופיה שביצע את הפריצות לדבריו על מנת לממן את חובות ההימורים שצבר, הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את מרשו למעצר בית, בזמן שארבעת חבריו נותרו במעצר.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת

דילוג לתוכן